Om Förlagsklubben

Välkommen till Förlagsklubben – en levande branschförening sedan 1967. Förlagsklubben är till för alla förlagsanställda samt frilansare som har bokförlag som huvudsakliga uppdragsgivare samt studerande vid förlagskunskapsutbildning.

Förlagsklubben arbetar för att medlemmarna får tillfälle att knyta personliga kontakter och utbyta erfarenheter, ta upp aktuella branschfrågor samt vidga och förbättra yrkeskunnandet. Förlagsklubben erbjuder olika typer av utbildningar samt fungerar som ett forum där man kan diskutera gemensamma yrkesfrågor bland annat vid seminarier och medlemsträffar.

Bli medlem i Förlagsklubben så får du tillgång till vårt hela utbildningsprogram, träffar och kulturevenemang! Fyll i din medlemsansökan på hemsidan. När du fått svar om att du är godkänd som medlem, betalar du medlemsavgiften på 250 kronor.

Svenska Förläggareföreningen står som ekonomisk garant för Förlagsklubben, och all utbildning är subventionerad genom Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond.

Om du har någon fråga, kontakta gärna någon i styrelsen eller skriv till forlagsklubben.sthlm@gmail.com.

Här hittar du styrelsen!

 

FÖRLAGSKLUBBEN
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
Plusgiro: 880100-3 eller Bankgiro: 880-1003

Organisationsnummer: 802007-4277

------------------

STADGAR

för Förlagsklubben

§1

Förlagsklubben är en samlingspunkt för alla förlagsanställda och frilansare som har bokförlag som huvudsakliga uppdragsgivare samt studerande vid förlagskunskapsutbildning. Förlagsklubben ska ge intresserade tillfälle att knyta personliga kontakter och utbyta erfarenheter, ta upp aktuella branschfrågor samt arbeta för att vidga och förbättra yrkeskunnandet.

Bland annat ska minst tio sammankomster per år arrangeras.

Förlagsklubben ska vara fristående från fackliga intressen.

§2 Medlemskap och avgifter

Alla förlagsanställda, frilansare och studerande enligt §1 äger inträde genom att erlägga årsavgift, vilken fastställes på årsmötet.

§3 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen senast den 15 maj. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport jämte revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet

förslag till kommande års verksamhet

val av styrelse och revisorer samt valnämnd.

Kallelse till årsmötet ska utsändas senast 14 dagar före mötet.

§4 Styrelse

Styrelsen väljs på ett år och ska bestå av ordförande, som väljs separate, en ledamot som utses av Svenska Förläggareföreningen samt ytterligare lägst fem och högst åtta ledamöter. Styrelsen ska företräda förlagsbranschen så mångsidigt som möjligt.

§5 Revisorer

En ordinarie revisor samt en suppleant väljs av årsmötet.

§6 Valnämnd

Valnämnden ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande. Ledamöterna bör representera redaction som produktion och marknadsföring/ekonomi.

§7

Vid upplösning av Förlagsklubben ska eventuella tillgångar tillfalla Svenska Förläggareföreningen för att på lämpligt sätt användas för utbildning av förlagsanställda.

 

2015-05-06

Ersätter stadgar från 1981-04-15 (ny utskrift 2002-03-25)